نمونه قرارداد پنل خرید پستی

دریافت نسخه PDFباسمه تعالي

قرار داد مشارکت مدني

ماده1 : مقدمه

اين قرارداد بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدنی و مفاد قانون تجارت الکترونیک في ما بين شرکت کلبه کتاب ثبت شده به شماره 206752مورخ 8/5/82 به نمايندگی آقای جاوید صمدی نمین که حسب آگهی مندرج در روزنامه رسمي شماره 18975 مورخ 6/2/89 به عنوان مدير عامل و عضو هيات مديره اختيار امضای اين قرارداد را دارد و منبعد در این قرارداد به اختصار شرکت ناميده مي شود از يک طرف و آقای ............... به شماره شناسنامه ......... صادره ......... فرزند ............ و شماره ملی ............. که در این قرارداد به اختصار طرف قرارداد نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط و مقررات زیر منعقد و طرفین ملزم و متعهد به اجرا و رعایت مفاد آن می باشند .

ماده2 : موضوع قرارداد

برنامه ریزی و هماهنگی های لازم توسط شرکت ، جهت آموزش و تامین نیاز های لازم و مورد توافق و معرفی فروشگاه طرف قرارداد به پست ، در چهارچوب قرارداد سرویس خرید و فروش اینترنتی فی ما بین شرکت های پست جمهوری اسلامی ایران و کلبه کتاب .

ماده3 : مدت قرارداد

مدت زمان اجراي قرارداد از تاريخ .../.../94 لغایت ../.../95 به مدت یکسال شمسی می باشد . که با پذیرش هر نوع تغییرات احتمالی در مفاد قرارداد جاری از سوی طرف قرارداد و توافق شرکت ، مدت زمان قرارداد تمدید می گردد .

ماده4 : مبلغ قرارداد

بر اساس توافق صورت گرفته ، شرکت حق الزحمه خود را که 5 درصد مبلغ کالاهای مرسولات توزیع شده فروشگاه می باشد را بر اساس آمار ثبت شده در سامانه دلیوری شرکت پست ، علی الراس کسرکرده و مابقی مبلغ کالا را به حساب بانکی طرف قرارداد به شماره .......... نزد بانک ......... به نام آقای .................... واریز خواهد نمود .

تبصره 1 : مرسولات توزیع شده به مرسولاتی اطلاق می گردد که توسط شرکت پست به مشتری ( خریدار ) تحویل و در سامانه دلیوری پست به " توزیع شده " تغییر وضعیت و وجه آن نیز به حساب شرکت واریز گردیده باشد .

ماده5 : تعهدات طرف قرارداد

1-5 : طرف قرارداد متعهد می گردد در عرضه و فروش کالاها / محصولات حسب مورد قوانین و مقررات مربوط به کپی رایت ، تجارت ، علائم انحصاری و اختصاری ، نقض حقوق صاحب امتیاز و اثر ، کالاهای ممنوعه ، تقلبی ، کالا و محصولاتی که به لحاظ قوانین و مقررات جاری و شرع مقدس خرید و فروش آن ممنوع می باشد را رعایت نماید و کالاهایی را در این سیستم عرضه نماید که ، قابلیت حمل و نقل توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران را داشته و جزء ممنوعات پستی و کالاهای غیر مجاز نباشد .

تبصره 2: فهرست ممنوعات پستی ، آئین نامه ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاههای مجازی ( صادره توسط وزارت بازرگانی ) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه ای ( صادره توسط دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی) جزء لاینفک این قرارداد بوده و طرف قرارداد متعهد و ملزم به رعایت کامل آنها می باشد . بدیهی است در صورت عدم رعایت بند 1-5 و این تبصره و بروز هرگونه مشکل ، مسئولیت پاسخگویی به مراجع ذیربط یا برآمدن از عهده خسارت مشتریان یا مدعیان کلاً با طرف قرارداد بوده و شرکت هیچگونه تعهد و مسئولیتی در این موارد به عهده نخواهد داشت .

2- 5 : طرف قرارداد متعهد می گردد در تحویل کالاها / محصولات به مشتریان تطبیق شرایط فنی ، اوزان و تعرفه های پستی را کاملاً رعایت نماید . همچنین هرگونه نقص ، تقلبی بودن یا عدم مطابقت در کیفیت و کمیت کالای ارایه شده بر روی سایت فروشگاه و در زمان تحویل به مشتری توسط طرف قرارداد جبران و کلیه هزینه های برگشت و ارسال مجدد کالا جهت تعویض به عهده طرف قرارداد می باشد که در صورت عدم انجام تعهد ، مبلغ کالا و کلیه هزینه های ارسال از حساب های طرف قرارداد کسر و به مشتری پرداخت می گردد . و کلیه هزینه های ارسال مرسولات برگشتی ( عدم قبول سفارش توسط مشتری و یا به هر دلیل دیگر ) مندرج در فاکتور نیز به عهده طرف قرارداد می باشد که بابت هزینه های پست و شرکت از حساب های وی کسر می گردد .

تبصره 3: در صورت عدم قبول مرسولات توسط پست به دلیل : عدم تحویل مرسولات آماده به ارسال به هنگام مراجعه نماینده پست ، عدم رعایت قوانین و مقررات سرویس پستی و ارسال ممنوعات پستی توسط طرف قرار داد ، مرسولات مذکور بعنوان انصرافی ( غیرقابل توزیع ) محسوب و کلیه هزینه های ارسال و خدمات مندرج در فاکتور به عهده طرف قرارداد می باشد که از حساب های وی کسر می گردد .

3- 5 : طرف قرارداد متعهد می گردد از کارتن ها و لفاف های ارائه شده ( استانداردهای پستی ) و متناسب با وزن کالا استفاده نموده و پس از توزین دقیق آن ، نسبت به الصاق برچسب آدرس بر روی مرسوله که حاوی نشانی و اطلاعات خریدار و محتویات کامل مرسوله می باشد ، اقدام نموده و مرسوله را به همراه سه نسخه فاکتور فروش ( زمینه زرد رنگ) به هنگام مراجعه نماینده پست به وی تحویل و در ذیل نسخه سوم فاکتور فروش از نماینده پست با درج نام ، امضاء و تاریخ ، رسید اخذ و تا تعیین وضعیت نهایی مرسوله آنها را نزد خود نگهداری نماید . بدیهی است شرکت در مورد مرسولات فاقد رسید پستی هیجگونه تعهدی نخواهد داشت .

تبصره 4: طرف قرارداد جهت توزین مرسولات و صدور فاکتور ، موظف به تهیه ترازوی دیجیتالی و چاپگر لیزری می باشد .

4- 5 : در صورت عدم رعایت انتخاب لفاف مناسب و کارتن استاندارد پستی و یا بسته بندی نامناسب مرسوله توسط طرف قرارداد ، خسارت وارده به آن در حین حمل و نقل و یا عملیات پستی به عهده وی می باشد .

5- 5 : از آنجائیکه فاکتورهای فروش صادره مبنای کلیه محاسبات مالی با شرکت پست می باشد ، طرف قرارداد متعهد است که انحصاراً جهت مرسولاتی که توسط شرکت پست قبول و توزیع می گردد از آن استفاده نماید و تحت هیچ یک از عناوین رایج حق صدور و استفاده از آن را نخواهد داشت .

6- 5 : چاپ هرگونه تصاویر و متن تبلیغاتی در پشت فاکتورهای فروش توسط طرف قرارداد منوط به اخذ مجوز کتبی از شرکت بوده و در صورت عدم رعایت آن و یا انجام هرگونه تغییرات در شکل فرمی و محتوای فاکتورهای فروش و همچنین صدور هر نوع فاکتور با عناوین جعلی و مغایر با عنوان اصلی محتوای مرسوله تحویلی به پست جهت توزیع کالاها / محصولات توسط طرف قرارداد ، اقدام غیرقانونی و تخلف محرز محسوب و کلیه عواقب و مسئولیت های حقوقی و مادی و همچنین مسئولیت پاسخگویی به مراجع ذیربط یا برآمدن از عهده خسارت مشتریان یا مدعیان کلاً با طرف قرارداد بوده و شرکت هیچگونه تعهد و مسئولیتی در این موارد به عهده نخواهد داشت . و در صورت مشاهده ، شرکت مجاز خواهد بود بدون هرگونه قید و شرطی نسبت به غیرفعال نمودن پنل و لغو قرارداد فی ما بین با طرف قرارداد اقدام نماید .

7- 5 : قیمتهای اعلام شده در سایت فروشگاهی طرف قرارداد به عنوان قیمت قطعی کالاها / محصولات لحاظ شده و مسئولیت هرگونه مغایرت در اعلام قیمتها به مشتری ( خریدار ) به عهده طرف قرارداد می باشد .

8- 5 : طرف قرارداد متعهد به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص سایت های اینترنتی و ماده 14 قانون جرائم رایانه ای ، بند2 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 1و2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز را دارند ، می باشد.

9- 5 : چنانچه از طرف شرکت هر مبلغی اشتباهاً و یا اضافه بر حق السهم طرف قرارداد به حساب وی واریز گردیده باشد، شرکت مجاز خواهد بود مبلغ مذکور را از صورتحسابهای بعدی طرف قرارداد کسر و تسویه نماید . و در صورت عدم موجودی و یا لغو قرارداد ، طرف

قرارداد متعهد می گردد حداکثر ظرف مدت 3 روز بعد از اعلام شرکت مبلغ مذکور را نقداً به حساب شرکت واریز نماید . و در صورت استنکاف طرف قرارداد ، پنل وی تا تسویه حساب نهایی توسط شرکت مسدود خواهد گردید .

10- 5 :طرف قرارداد در صورت استفاده از سیستم همکاری در فروش (سیستم تبلیغاتی ) متعهد به رعایت بند های ذیل می باشد :

الف) طرف قرار داد متعهد است برای هر کالا ، در صدی از کل قیمت آن را به عنوان هزینه تبلیغات تعیین و در هنگام معرفی کالا ، در صد مربوط به آن را در پنل درج و شرکت مجاز می باشد در صد تعیین شده را رأساً از محل فروش پنل های طرف قرارداد کسر و به حساب تبلیغ کنندگان واریز و این درصد هیچگونه ارتباطی به حق الزحمه شرکت ندارد ( ماده 4 ) .

ب) در صورتیکه طرف قرارداد به هر دلیلی از ارسال سفارشات صحیح وارد شده به سیستم تبلیغاتی خودداری نماید ، تا ده برابرمبلغ هزینه تبلیغات سفارشات مذکور به عنوان جریمه تعیین و توسط شرکت از حساب های طرف قرارداد کسر و در صورت عدم و یا کسر موجودی ، طرف قرار داد باید مبلغ جریمه فوق را نقداً به حساب شرکت واریز نماید . و در صورت استنکاف طرف قرارداد ، پنل وی تا تسویه حساب نهایی توسط شرکت مسدود خواهد گردید .

11- 5 : اعمال هرگونه تغییرات در مفاد قرارداد سرویس خرید و فروش اینترنتی فی ما بین پست و شرکت ، هزینه های مرتبط با آن و تعرفه های خدمات پستی در طول مدت اجرای این قرارداد ، توسط طرف قرارداد لازم الاتباع می باشد .

ماده 6 : تعهدات و اختیارات شرکت

1- 6 : شرکت به محض امضاء و مبادله قرارداد هماهنگی های لازم را جهت معرفی فروشگاه طرف قرارداد به شرکت پست بعمل خواهد آورد . بدیهی است اجرایی شدن مفاد این قرارداد منوط به تأیید پنل طرف قرارداد و صدور مجوز از سوی شرکت پست خواهد بود .

2- 6 : شرکت متعهد می گردد نسبت به آموزش های لازم و مورد نیاز طرف قرارداد ( فنی و بسته بندی مرسولات بر مبنای کارتن ها و لفاف های استاندارد پستی ارائه شده ) اقدام نماید .

3- 6 : شرکت کلیه تمهیدات لازم را جهت پیگیری وصول مطالبات طرف قرارداد را از شرکت پست بکار بسته و موضوع را در سریعترین زمان ممکن بعمل خواهد آورد . بدیهی است چنانچه مرسولات ارسالی در حین حمل و نقل و یا عملیات پستی مفقود یا آسیب دیده باشد ، بر اساس آخرین ضوابط ، قوانین و مقررات پستی نسبت به پیگیری و اخذ خسارت متعلقه اقدام خواهد نمود .

4- 6 : محاسبه و پرداخت حق السهم طرف قرارداد یکبار در ماه ( حسابهای سیبا چهار نوبت در ماه ) می باشد ، به نحویکه صد درصد مبلغ کالای مرسولات توزیع شده ( ثبت شده در سامانه دلیوری شرکت پست ) را که تا زمان محاسبه پرداخت نگردیده است ، محاسبه و بعد از کسر هزینه های مربوط به مواد 4 و 5 ، الباقی را به حساب بانکی اعلام شده طرف قرارداد واریز نماید .

ماده7 : انتقال یا واگذاری

طرف قرارداد حق انتقال یا واگذاری قرارداد را به صورت کلی و یا جزئی به غیر و تحت هیچ یک از عناوین حقوقی نخواهد داشت و درصورت انتقال ، قرارداد جاری از طرف شرکت فسخ و کلیه مسئولیت های حقوقی و مادی آن به عهده طرف قرارداد خواهد بود .

ماده8 : کسورات قانونی

پرداخت هرگونه عوارض قانونی یا مالیات متعلقه به فاکتورهای صادره ( مالیات بر ارزش افزوده و ...) کلاً به عهده طرف قرارداد می باشد و شرکت در این خصوص هیچ نوع مسئولیتی به عهده نخواهد داشت .

ماده9 : فورس ماژور

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه ( فورس ماژور ) بر اساس مفادقانون اقدام خواهد گردید . و شرکت در مواردی که خارج از حدود وظایف و اختیارات آن می باشد ، از قبیل بروز اشکال در سیستم های مخابراتی ، اختلال و کندی در سامانه دلیوری پست و شبکه اینترنت ، اجرای قوانین جدید و محدود کننده اعم از داخلی و یا خارجی هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .

ماده10 : فسخ

درصورتیکه هریک از طرفین تمایل به ادامه قرارداد نداشته باشند می بایست حداقل ظرف یک ماه موضوع را به طرف دیگر کتباً اطلاع دهد ، دراین صورت کلیه تعهدات باقیمانده تا زمان خاتمه قرارداد به قوت و اعتبار خودباقی است . لیکن در موارد ذیل حق فسخ صرفاً برای شرکت محفوظ است :

1-10 : در صورت تخلف طرف قرارداد از تعهدات مندرج در ماده 5 قرارداد و یا اعلام شرکت پست و دیگر مراجع ذیصلاح .

2-10 : درصورت عدم رعایت ماده 7 قرارداد .

تبصره 5 : در صورت درخواست طرف قرارداد برای فسخ قرارداد و تسویه حساب نهایی ، ارائه تصاویر رسید پستی کلیه مرسولات بلاتکلیف ( ارسالی ) به منظور پیگیری و تعیین وضعیت نهایی مرسولات مذکور از شرکت پست ، توسط طرف قرارداد الزامی می باشد .

ماده11 : قطعیت مفاد قرارداد

طرف قرارداد با اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و کلیه قوانین و مقررات جاری کشور اقدام به انعقاد این قرارداد نموده و پس از آن نمی تواند به دلایلی از قبیل جهل به قوانین و عدم محاسبه کافی از آن سر باز زند . محل تنظیم قرارداد دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران و بر این اساس کلیه دعاوی ناشی از تعهدات طرفین باید در دادگاه محلی که دفتر شرکت در آن واقع است اقامه شود .

ماده12 : اقامتگاه طرفین

شرکت اقامتگاه خود را تهران بزرگراه شهید چمران بلوار مدیریت نبش خیابان گلها پلاک 25 واحد 3 کد پستی 1997918514

و شماره تلفن های 88690154 و 88680155 و طرف قرارداد اقامتگاه خود را ................................... کدپستی .................... شماره تلفن ................. و شماره تلفن همراه ..................... و آدرس پست الکترونیکی ...................... و نام فروشگاه خود را .................. اعلام و تعیین می نماید وکلیه مکاتبات مربوطه به آدرسهای معرفی شده و اطلاعیه های اعلامی در پنل فروشگاه توسط شرکت ابلاغ قانونی تلقی شده و کلیه آثار مترتب بر آن معتبر خواهد بود و طرفین مکلفند موضوع تغییر آدرس را کتباً و حداکثر ظرف مدت یک هفته به اطلاع طرف دیگر برساند .

ماده 13 : تعداد نسخ

این قرارداد در 13 ماده و 5 تبصره ودر 2 نسخه متحدالمتن تهیه و به امضای طرفین رسیده است و هرنسخه حکم واحد را دارد .

******


طرف قرارداد

جاوید صمدی


مدیر عامل شرکت کلبه کتاب