ثبت نام فروشنده

شماره حساب باید از بانک ملی و به نام خودتان باشد.


قوانین و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.